วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

"จุฬาฯ" ถอด "ด็อกเตอร์" ผอ.สนช. ฐานลอกวิทยานิพนธ์
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาฯ พร้อมนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อุปนายกสภาจุฬาฯ แถลงข่าวภายหลังการประชุมสภาจุฬาฯ ซึ่งมีคุณหญิงสุชาดา กีระนันทน์ นายกสภาจุฬาฯ เป็นประธาน ว่าที่ประชุมมีมติเพิกถอนปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการเกษตร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ ของนายศุภชัย หล่อโลหการ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2550 เนื่องจากจุฬาฯ ได้รับแจ้งว่าวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของนายศุภชัยได้คัดลอก หรือลอกเลียนวรรณกรรมโดยมิชอบ (Plagiarize) โดยลอกเลียนผลงานทางวิชาการ และนำไปเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาโดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมเดือนพฤษภาคม 2551 เมื่อจุฬาฯได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จึงดำเนินการตามขั้นตอน สอบสวนหาข้อเท็จจริง และพบว่าวิทยานิพนธ์ดังกล่าวได้คัดลอกผลงานตามเอกสาร งานวิจัย หรือบทความอื่นอย่างมีนัยสำคัญ และในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งการกระทำดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการลอกเลียนวรรณกรรมโดมมิชอบ ดังนั้น จุฬาฯจึงให้ผู้เสนอวิทยานิพนธ์ฉบับดังกล่าวมีโอกาสเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง และแสดงพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการบริหารคณะที่มีอำนาจพิจารณาอนุมัติ สำเร็จการศึกษา ที่จะทำให้ผู้สำเร็จการศึกษามีสิทธิได้รับปริญญา

"เมื่อคณะกรรมการพิจารณาข้อเท็จจริงทั้งจากรายงานการสอบสวนหาข้อเท็จจริง จากการให้ข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานของผู้เสนอวิทยานิพนธ์ เห็นว่าวิทยานิพนธ์มิได้เป็นไปตามระเบียบจุฬาฯ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2542 ทั้งการกระทำดังกล่าวยังเป็นการประพฤติผิดจริยธรรมทางวิชาการ ทำให้ผู้เสนอวิทยานิพนธ์ขาดคุณสมบัติข้อที่เป็นผู้มีความประพฤติดีตามระเบียบดังกล่าวด้วย ดังนั้น สภาจุฬาฯจึงมีมติให้เพิกถอนมติของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งอนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตให้บุคคลนั้น ตามข้อเสนอและมติของคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารคณะ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2555 เพราะต้องการให้เกิดผลกระทบต่อผู้เสียหายน้อยที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิที่นำไปใช้ในอดีต" นพ.ภิรมย์กล่าว

อธิการบดีจุฬาฯกล่าวต่อว่า อนึ่ง คณะกรรมกฤษฎีกาได้วินิจฉัยไว้แล้ว หากปรากฏว่าบุคคลที่สภามหาวิทยาลัยได้มีมติอนุมัติให้ปริญญาไปแล้วนั้น ขาดคุณสมบัติ หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ที่จะสำเร็จการศึกษาตามที่กฎหมาย กฎระเบียบ หรือข้อบังคับมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ซึ่งมีผลให้มติสภามหาวิทยาลัยที่เกี่ยวกับการอนุมัติการให้ปริญญาแก่บุคคลดังกล่าวเป็นไปโดยไม่ชอบ สภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการให้ปริญญาย่อมมีอำนาจที่จะเพิกถอนมติดังกล่าวได้ 

นายบวรศักดิ์กล่าวว่า จุฬาฯไม่กังวลที่อาจถูกฟ้องร้อง เพราะเป็นสิทธิของผู้ถูกเพิกถอน ในส่วนของสภาจุฬาฯ ได้ทำตามหน้าที่ และได้พิจารณาโดยถี่ถ้วนแล้ว รวมถึงให้โอกาสแก่ผู้ถูกกล่าวหาป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่แล้ว กรณีนี้ถือเป็นรายแรกของจุฬาฯ

ด้านนายศุภชัย ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ระหว่างไปปฏิบัติงานในประเทศสิงคโปร์ว่า ยังไม่ทราบเรื่อง และว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เพิ่งเข้าไปชี้แจงเรื่องดังกล่าวที่คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ 

"หากได้ข้อสรุป หรือมีมติใดๆ ผมจะต้องรับทราบข้อมูลด้วย ดังนั้น จึงไม่เชื่อว่าจะมีการแถลงถอดถอนปริญญาเอกในทันทีทันใด" นายศุภชัยกล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศุภชัยมีกำหนดเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 25 มิถุนายนนี้